W Polsce wolno niektórym łamać prawo?

W Polsce wolno niektórym łamać prawo?

Jak już pisaliśmy wczoraj, okazując całkowity brak szacunku dla polskiej historii, zwolennicy „totalnej opozycji” urządzili sobie happening pod kolumną króla Zygmunta III Wazy, którego „ubrali” w koszulkę z napisem KONSTYTUCJA. Warto w tym momencie przypomnieć:

Art. 118. ustawy o ochronie zabytków:
1. Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru: urządzenie techniczne, tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub napis, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Przypomnijmy – w roku 1965 kolumna Zygmunta została wpisana do rejestru zabytków. Mamy w związku z tym pytania:

1. Czy organizatory akcji „ubierania” króla Zygmunta w koszulkę z napisem KONSTYTUCJA mieli stosowną zgodę konserwatora zabytków i wszelkie inne niezbędne pozwolenia?
1. Czy organa ścigania zajęły się już tą sprawą, czy ustalono osoby biorące w tym udział i podżegające?
2. Czy można się spodziewać, że firma RACZEK, zgodnie z prawem, straci wysięgnik, jako „przedmiot służący lub przeznaczony do popełnienia wykroczenia”?

Żródło: Magna Polonia

Related posts